خانه هوشمند در نظر نیوالکترون

نیوالکترون | خانه هوشمند

خانه هوشمند در نظر نیوالکترون

از دیدگاه نیوالکترون خانه و مکانی هوشمند است که در آن تمامی محدودیت ها کنار زده شوند ، همگی وسایل متصل به سیستم در هر ساعت از شبانه روز و از هر مکانی در این کره خاکی فرمان پذیر شما باشند ، محدودیتی در تعریف سناریو و برنامه های منطقی ( اگر آنگاه ) وجود نداشته باشد و بتوان هر شرط و فرمانی را از سیستم هوشمند خود خواست و اجرا کرد.

زمینه های فعالیت نیوالکترون

خانه هوشمند در نظر نیوالکترون

تراشه هوشمند در قالب برند نیوالکترون معرف سبکی متفاوت و نوین در سیستم هوشمندسازی کشور است و امید دارد که بتواند در این راه ، برای بهتر بودن و بهتر ماندن نسبت به خود و سایر فعالان در این زمینه ، لحظه ای توقف نداشته باشد و تحولی عظیم در کنترل مصرف انرژی در کشور ایجاد کند.