تجهیزات هوشمندسازی نیوالکترون

خانه و مکانی هوشمند است که بتوانید بدون محدودیت ، تمامی تجهیزات و وسایل متصل به سیستم هوشمند را از هر جای دنیا کنترل کنید.